Home

LogoNVLR

De Nederlandse Vereniging voor Levensmiddelenrecht

De Nederlandse Vereniging voor Levensmiddelenrecht (NVLR) vormt een platform voor onafhankelijke discussie over het nationale en internationale levensmiddelenrecht. De vereniging richt zich op het levensmiddelenrecht in de breedste zin, waaronder ook consumentenrechten, dierenwelzijn en diervoeders. De verenigingsactiviteiten hebben zowel betrekking op publiek- als privaatrecht, op nationaal als Europees recht alsmede op de vergelijking met andere rechtsgebieden, zoals reclamerecht en tabak.

De vereniging is een medium om kennis te genereren en te verspreiden inzake dit brede rechtsterrein. Daartoe worden bijeenkomsten en studiedagen georganiseerd en verschijnen publicaties. De vereniging zal ertoe bijdragen dat het levensmiddelenrecht in Nederland zich ontwikkelt tot een zelfstandig vakgebied.

Van boer tot bord

Over ons

De NVLR is op 16 oktober (Wereld Voedseldag) 2003 opgericht in Amsterdam. Het eerste bestuur bestond uit Bernd van der Meulen, Marieke Lugt, Hans Wolff, Kenneth Defares, Fons Schmid en Hugo van Buren. Zij waren afkomstig uit de wetenschap, de zuivelindustrie, het ministerie van landbouw, de advocatuur, de retail en de VWA. Het bestuur is onafhankelijk. De bestuursleden handelen zonder last of ruggenspraak. Desalniettemin wordt een zekere weerspiegeling van de levensmiddelensector nagestreefd.

De NVLR staat open voor iedereen die de doelstellingen onderschrijft. De ervaring heeft geleerd dat het ledental voor ongeveer gelijke delen uit juristen en niet-juristen bestaat. Er zijn leden uit de meeste schakels van de voedselketen, overheden, brancheverenigingen, consultants en advocaten.

De NVLR kent alleen persoonlijke leden. Zij nemen deel aan de discussies op persoonlijke titel. Zij vertegenwoordigen geen commerciële of politieke belangen. Zij spreken niet namens hun functie. Zij behoren in hun functie dus ook niet te worden aangesproken op standpunten die zij hebben ingenomen. Op deze wijze draagt de NVLR bij aan een vrije meningsvorming en een open debat. Deze pluriformiteit heeft tot gevolg dat de NVLR niet als vereniging standpunten inneemt of meningen verkondigd.


matthew-guay-148463


leonie-wise-4301

Resultaten

Voor het verspreiden van kennis op het gebied van het levensmiddelenrecht organiseert de vereniging bijeenkomsten en studiedagen. Vaak worden tijdens deze bijeenkomsten presentaties gegeven. Deze presentaties worden na afloop geplaatst onder de tab “Resultaten”. Zij zijn voor een brede verspreiding door iedereen te downloaden.


LEES MEER

Pluriform en open-minded

Reden van bestaan

De NVLR is een inhoudelijke ontmoetingsplaats voor al diegenen die verantwoordelijkheid dragen voor, in hun dagelijks leven te maken hebben met, of alleen maar geïnteresseerd zijn in de spelregels die voor de voedingssector gelden en de manier waarop deze regels worden uitgelegd, toegepast en gehandhaafd.

Veel mensen hebben ervaring en kennis die de moeite waard is om te delen – en velen stellen belang in wat de anderen te zeggen hebben. De NVLR biedt een structuur voor deze uitwisseling door middel van bijeenkomsten, studie(mid)dagen met uitstekende sprekers en een enkele keer een excursie. Bijeenkomsten worden in de regel afgesloten met een borrel die de gelegenheid biedt om uitvoerig na te praten met elkaar en met de sprekers.

Het levensmiddelenrecht is een gebied waar recht en voedingswetenschap elkaar ontmoeten. In het debat ontmoeten de mensen voor wie de nadruk meer op het juridische of juist op het voedingsinhoudelijke ligt elkaar. In de praktijk lijken bijvoorbeeld ‘regulatory affairs’ functies vaker te worden bekleed door mensen met een voedingsachtergrond die zichzelf het regelgevend kader hebben eigengemaakt, dan door mensen met een juridische opleiding die zichzelf de technische kant hebben eigengemaakt.


jazmin-quaynor-392995


rawpixel-com-250087

Structuur

De vereniging kent leden en een bestuur en af en toe een werkgroep. In beginsel wordt er eens per jaar een jaarvergadering gehouden waarop het bestuur verantwoording aflegt, de leden het bestuur decharge verlenen, en zich uitspreken over nieuwe bestuursleden. Ter jaarvergadering, maar ook buiten de vergadering kunnen leden hun opvattingen en ideeën met het bestuur delen.

Incidenteel worden activiteiten ondernomen met bevriende verenigingen zoals de European Food Law Association (EFLA), de Vereniging voor Farmacie en Recht, de vereniging voor Reclamerecht en de Vereniging voor Agrarisch Recht.

Wij verwelkomen graag nieuwe leden

Waarom NVLR?

U bent:

Vanuit uw werk of belangstelling bent u geïnteresseerd in het juridisch krachtenveld dat de levensmiddelensector omspant. U vindt het leuk uw mening te toetsen aan die van anderen, de laatste ontwikkelingen te horen, en achtergronden te doorgronden.

Wij hebben voor u:

  • Levensmiddelenrecht is onze passie
  • De NVLR heeft toegang tot de beste sprekers
  • Zonder commerciële belangen
  • De mensen die u wilt spreken komen ook